หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / การเพิ่มยอดขาย / กระตุ้นยอดขาย / การเพิ่มยอดขายจากทีมขาย / ขั้นตอนการขาย / เทคนิคการปิดการขาย การเพิ่มยอดขายโดยการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวจากลูกค้า การเพิ่มยอดขายจากการบริการที่ประทับใจ / การเพิ่มยอดขายจาการทำงานเป็นทีม
สหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด
วันที่ 4 เมษายน 2556