หัวข้อ ศิลปะการเป็นผู้นำ / หัวหน้างานกับการกำหนดเป้าหมาย กับการวางแผน เทคนิคการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน / เทคนิคและขั้นตอนการมอบหมายงาน การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / พลังสู่ความสำเร็จ
โรงแรม รวี วารี รีสอร์ทแอนด์สปา
วันที่ 31 กรกฎาคม 2556