หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ศิลปะการเป็นผู้นำ / แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม่ หัวหน้างานกับการกำหนดเป้าหมาย กับการวางแผน / การสื่อสารสำหรับหัวน้างาน การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / การทำงานเป็นทีม / การพัฒนา E.Q. การประเมินผลการปฏิบัติงาน / พลังสู่ความสำเร็จ
บริษัท เอส.เอ็ม.วี (ไทยแลนด์) จำกัด
วันที่ 10 กันยายน 2556 - 12 กันยายน 2556