หัวข้อ ธรรมชาติของคน / ศิลปะการเป็นผู้นำ / ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน หัวหน้างานกับการกำหนดเป้าหมาย กับการวางแผน / เทคนิคการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน เทคนิคและขั้นตอนการมอบหมายงาน / เทคนิคการสอนงาน / เทคนิคการฝึกทักษะการคิด การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
ณ โรงแรมทินิดี อ.เมืองระนอง
วันที่ 23 ธันวาคม 2556 - 24 ธันวาคม 2556