หัวข้อ อบรมผู้นำ / ทักษะการเป็นผู้นำ / ศิลปะการเป็นผู้นำ / การมอบหมายงาน / การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / พลังสู่ความสำเร็จ / อบรมผู้บริหาร
บริษัทปลูกผักเพราะรักแม่จำกัด
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560