หัวข้อ ศิลปะการเป็นผู้นำ / การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา /การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในและภายนอกองค์กร/ พลังสู่ความสำเร็จ
บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560