หัวข้อ ศิลปะการเป็นผู้นำ/การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา/พลังคิดบวก/พลังสู่ความสำเร็จ
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 มิถุนายน 2560