หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดจูงใจ / การเป็นพิธีกร/ การพัฒนาบุคลิกภาพ /ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 - 24 มิถุนายน 2560