หัวข้อ รวมลูกศิษย์ที่เคยเรียนการพูดจากรุ่น1 ถึงรุ่น 120
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560