หัวข้อ ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ/ศิลปะการเป็นผู้นำ/การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา/EQ.เพื่อความสำเร็จของคน และงาน/ทีมงานที่มีความสุข
บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 - 23 สิงหาคม 2560