หัวข้อ อบรมภาวะผู้นำ / ศิลปะการเป็นผู้นำ / การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / การพัฒนาอีคิว/พลังสู่ความสำเร็จ / หลักสูตรผู้บริหาร / อบรมผู้บริหาร / อบรมการบริหาร
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข
โรงพยาบาลศรีธัญญา
วันที่ 4 กันยายน 2560