หัวข้อ การขายการตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / กลยุทธ์การขาย
โรงแรมเจอร์นี่
วันที่ 4 ตุลาคม 2560