หัวข้อ นันทนาการเพื่อการเรียนรู้ /พูดสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้แต่ละกิจกรรม /นันทนาการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการสื่อสาร /แนะนำตนเอง โดยใช้ Mind Map/กิจกรรม Who am I
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (หลักสี่ กทม.)
วันที่ 14 ตุลาคม 2560 - 15 ตุลาคม 2560