หัวข้อ การขายการตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการขาย / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การเปิดปิดการขาย / เทคนิคการเจรจา / กลยุทธ์การขาย
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (หลักสี่ กทม.)
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560