หัวข้อ เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน / ศิลปะการเป็นผู้นำ / อบรมการเป็นหัวหน้างาน / การเสริมสร้างภาวะผู้นำ / สอนทักษะการบริหารงาน / หลักสูตรผู้บริหาร / อบรมผู้บริหาร / อบรมการบริหาร
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ (หลักสี่ กทม.)
วันที่ 2 ธันวาคม 2560