หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
บริษัท เอ็นดีที อินสตรูเม้นท์ (ประเทศไทย)จำกัด
terrace61
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 - 14 ธันวาคม 2560