หัวข้อ ศิลปะการเป็นผู้นำ / อบรมการเป็นหัวหน้างาน / การเสริมสร้างภาวะผู้นำ / อบรมภาวะผู้นำ / อบรมผู้นำ / ทักษะการเป็นผู้นำ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
วันที่ 15 ธันวาคม 2560