หัวข้อ เส้นทางสู่การเป็นวิทยากร / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดที่มีประสิทธิภาพ Advance
โรงแรม เจอร์นี่ (journey) งามวงค์วาน
วันที่ 6 มกราคม 2561 - 7 มกราคม 2561