หัวข้อ ศิลปะการเป็นผู้นำ / อบรมการเป็นหัวหน้างาน / การเสริมสร้างภาวะผู้นำ
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น
วันที่ 19 มกราคม 2561 - 21 มกราคม 2561