หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง/ การบริการที่ประทับใจ / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
บริษัท แอสทิวท์ โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
วันที่ 22 มกราคม 2561