หัวข้อ ศิลปะการเป็นผู้นำ / เทคนิคการสอนงานและการมอบหมายงาน / การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / พลังสู่ความสำเร็จ / อบรมภาวะผู้นำ / อบรมผู้นำ / ทักษะการเป็นผู้นำ
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561