หัวข้อ มาตรฐานการบริการด้านการรักษา / ความปลอดภัยด้วยใจ (Service Mind)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
เชียงใหม่
วันที่ 29 มกราคม 2561 - 30 มกราคม 2561