หัวข้อ การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูด / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 - 11 กุมภาพันธ์ 2561