หัวข้อ ศิลปะผู้นำ /ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ หลักสูตรผู้บริหาร / อบรมผู้บริหาร / อบรมผู้จัดการ / อบรมทักษะการเป็นหัวหน้างาน / อบรมภาวะผู้นำ / อบรมผู้นำ / ทักษะการเป็นผู้นำ
บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
โรงแรมทวาราวดี จ.ปราจีนบุรี
วันที่ 3 มีนาคม 2561 - 4 มีนาคม 2561