หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / ONLINE MARKETING /เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / กลยุทธ์การขาย
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น วิภาวดี หลักสี่
วันที่ 30 มีนาคม 2561