หัวข้อ หลักสูตรผู้บริหาร / อบรมผู้บริหาร / ศิลปะการเป็นผู้นำ / เทคนิคการสอนงานและการมอบหมายงาน / การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / พลังสู่ความสำเร็จ
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น วิภาวดี หลักสี่
วันที่ 31 มีนาคม 2561