หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
การประปาส่วนภูมิภาค
วันที่ 4 เมษายน 2561 - 5 เมษายน 2561