หัวข้อ ปลุกพลังนักขายให้บรรลุเป้าหมาย / พลังคิดบวก / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย
บริษัท ชมรมส่งเสริมการเกษตรไทย จำกัด
โรงแรมอมรินทร์ ลากูน พิษณุโลก
วันที่ 10 เมษายน 2561