หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดในที่สาธารณะ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดี หลักสี่
วันที่ 6 เมษายน 2561 - 8 เมษายน 2561