หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / พลังสู่ความสำเร็จ
บริษัท มินิ บั๊ค จำกัด
เกาะช้าง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561