หัวข้อ อบรมภาวะผู้นำ / อบรมผู้นำ / ทักษะการเป็นผู้นำ / ศิลปะการเป็นผู้นำ / การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / การทำงานเป็นทีม / ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561