หัวข้อ อบรมภาวะผู้นำ / อบรมผู้นำ / ทักษะการเป็นผู้นำ / เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน / ศิลปะการเป็นผู้นำ / อบรมการเป็นหัวหน้างาน / การเสริมสร้างภาวะผู้นำ / สอนทักษะการบริหารงาน
บริษัท พี.อาร์.ฟู้ดแลนด์ จำกัด
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561