หัวข้อ เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน / ศิลปะการเป็นผู้นำ / อบรมการเป็นหัวหน้างาน / เทคนิคการสอนงานและการมอบหมายงาน / การสร้างแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา / พลังสู่ความสำเร็จ
บริษัท โคยามา แคสติ้ง ประเทศไทย จำกัด
โคราช
วันที่ 28 มิถุนายน 2561