หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
โรงแรมซินนาม่อน เรสซิเดนซ์ @วิภาวดี42 หลักสี่
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 - 15 กรกฎาคม 2561