หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท (สนญฺ) จำกัด
กรุงเทพฯ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2561