หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท (สนญฺ) จำกัด
พิษณุโลก
วันที่ 4 สิงหาคม 2561