หัวข้อ อบรมภาวะผู้นำ / ทักษะการเป็นผู้นำ / เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน / ศิลปะการเป็นผู้นำ / หลักสูตรหัวหน้างาน / การเสริมสร้างภาวะผู้นำ / สอนทักษะการบริหารงาน
ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะคอนเน็คชั่น ลาดพร้าว
วันที่ 10 สิงหาคม 2561