หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
โรงแรมซินนาม่อน เรสซิเดนซ์ @วิภาวดี42 หลักสี่
วันที่ 11 สิงหาคม 2561 - 13 สิงหาคม 2561