หัวข้อ ศิลปะผู้นำ / เทคนิคการสอนงานและการมอบหมายงาน / การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา / พลังสู่ความสำเร็จ
สำนักกษาปณ์
โรงกษาปณ์
วันที่ 21 สิงหาคม 2561