หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าว จูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ / เทคนิคการเป็นวิทยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 - 24 สิงหาคม 2561