หัวข้อ หลักการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าว จูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ / เทคนิคการเป็นวิทยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 - 29 สิงหาคม 2561