หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / กลยุทธ์การขาย
บริษัท เวนซ์ อินโฟร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
วันที่ 1 กันยายน 2561