หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / กลยุทธ์การขาย
บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
วันที่ 6 กันยายน 2561