หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยอง
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 - 15 พฤศจิกายน 2561