หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การตอบข้อโต้แย้ง / การเพิ่มยอดขายโดยการทางานเป็นทีม / ปลุกพลังสร้างความสำเร็จ
เอสเมอรัลดา คลีนิค (Esmeralda Clinic)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561