หัวข้อ การทำ Anchoring (การเก็บล็อคอารมณ์เชิงบวก) เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ เข้าใจ EQ การสื่อสารระหว่างแผนก (ฝึกปฏิบัติ) และการกระตุ้นและการเห็นคุณค่าในตัวเอง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561