หัวข้อ หัวข้อ ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าว จูใจ / การพูดอารมณ์ขัน / ฝึกการพูด ไหวพริบปฏิภาณ ฯลฯ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
วันที่ 6 มกราคม 2558 - 9 มกราคม 2558