หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / การบริการที่ประทับใจ / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม
บริษัท กลุ่มเกษมการค้า จำกัด
วันที่ 11 ธันวาคม 2561