หัวข้อ การตลาดยุคใหม่ / เทคนิคการเพิ่มยอดขาย / เทคนิคการเจรจาต่อรอง / การเพิ่มยอดขายโดยการทำงานเป็นทีม / การขาย / มาร์เก็ตติ้ง 4.0 / การขายสินค้าและบริการ / Service Sales / Product Promoting / Marketing Man
บริษัท ไทยนิปปอนฟูดส์ จำกัด
วันที่ 13 ธันวาคม 2561