หัวข้อ ประโยชน์การพูดต่อหน้าชุมชน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพูดโน้มน้าวจูงใจ / การพูดที่มีประสิทธิภาพ
ธนาคารไทยเครดิต
อาคาร RS Tower
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 - 19 ธันวาคม 2561